Πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης αξιοποιείται από τη μικρομεσαία επιχείρηση?

Η πρόσφατη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους αξιολόγησης, DBRSStandard & Poors, η επικείμενη της Fitch και η διπλή αναβάθμιση της Moodys θα έχουν σύντομα οικονομικά οφέλη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη οι Τράπεζες προσφέρουν καλύτερα επιτόκια σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει αυτό να ισχύσει και για τις μικρομεσαίες που αναζητούν πρόσβαση σε κεφάλαια.

Η απόκτηση μιας μέσης βαθμολογίας επενδυτικής βαθμίδας θα έχει πολλαπλό θετικό αντίκτυπο για την ελληνική οικονομία.

  • Σε επίπεδο χρηματαγορών, το ελληνικό Χρηματιστήριο θα αποκτήσει και πάλι πρόσβαση σε κεφάλαια θεσμικών επενδυτών από τα οποία είχε αποκλειστεί για πάνω από μια δεκαετία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα pension funds τα οποία διαχειρίζονται σημαντικά κεφάλαια αλλά λόγω του καταστατικού τους απαγορεύεται να επενδύουν σε αγορές που δεν κατέχουν την επενδυτική βαθμίδα.
  • Η τόνωση της ρευστότητας δεν θα περιορισθεί μόνο σε επίπεδο κεφαλαιαγορών, καθώς η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα επιφέρει μείωση στο κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου και σημαντικότερα στο κόστος δανεισμού των Τραπεζών.
  • Το αντίκτυπο της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας, θα γίνει πιο άμεσα αντιληπτό από την μέση ελληνική επιχείρηση μέσω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης για τις ελληνικές Τράπεζες. Φθηνότερος δανεισμός και βελτίωση των αποτιμήσεων των χρεογράφων που καταθέτουν για εγγυήσεις (κατά κύριο λόγο ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) για τις Τράπεζες, ισοδυναμεί με μείωση του κόστους δανεισμού και αύξηση της πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό για τις επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει γνωρίζει τα αναγκαία μέσα που θα απαιτηθούν ώστε να υλοποιηθούν τα στρατηγικά της πλάνα και πώς ο οικονομικός και εμπορικός της σχεδιασμός θα μεταφρασθούν σε μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για τη διαπραγμάτευση με χρηματοδότες τόσο για την ανάπτυξη σε υφιστάμενους ή νέους τομείς δραστηριότητας όσο και για την ανάληψη χρηματοδότησης και τη ρύθμιση της υφιστάμενης.
  • Πέρα από την άμεση τόνωση της ρευστότητας στην ελληνική αγορά, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν έμμεσα από την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας μέσω της βελτίωσης των χρηματοοικονομικών της δεικτών. Μια μέση βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας από τους επιλέξιμους οίκους αξιολόγησης στην επενδυτική βαθμίδα θα αναβαθμίσει και τα χρεόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου και τους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αθηνών τίτλους. Το γεγονότα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση του Country Risk Premium, δηλαδή την επιπλέον απόδοση που αναμένουν οι ξένοι επενδυτές για να επενδύσουν σε μια χώρα και σε μείωση του Equity Risk Premium, δηλαδή την αναμενόμενη απόδοση που προσδοκούν οι επενδυτές για την επένδυση τους σε μια μετοχή, καθώς και τα δύο σχετίζονται άμεσα με το επενδυτικό ρίσκο. Τα δύο αυτά μεγέθη αποτελούν κύρια συστατικά του κόστους ιδίων κεφαλαίων. Η ταυτόχρονη θετική επίδραση της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας στο κόστους δανεισμού και στο κόστος ιδίων κεφαλαίων, μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην αξία αποτίμησης μιας επιχείρησης.

Συνοψίζοντας, οι διεθνείς αγορές αναγνωρίζουν την μέχρι τώρα θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, αξιολογούν θετικά τις προοπτικές της και προεξοφλούν την ανθεκτικότητα της. Η μέση ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να αποτυπώσει ξεκάθαρα και με ακριβή τρόπο την οικονομική της θέση και να έχει ξεκάθαρά αποτυπωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να αντλήσει νέα κεφάλαια για την χρηματοδότηση της λειτουργίας και της ανάπτυξης της ή αναζητήσει ευκαιρίες σε σύγχρονα επιχειρηματικά σχήματα.

Του Γιώργου Καραίσκου

Business Consultant-Senior Financial Analyst της GRAND VALUE.

Μετάβαση στο περιεχόμενο